Praktijkwijzers

Socratische dialoog

Kern van een socratische dialoog is zelfonderzoek: Ken u zelf.
In een gesprek met anderen en onder begeleiding van een gespreksleider onderzoek je welke waarden en principes richtinggevend zijn in je leven. Voor dat onderzoek is een open houding nodig:
– Luisteren, en niet meteen je eigen mening geven
– Vragen stellen vanuit het besef dat je het antwoord niet weet
– Opschorten van je oordeel

Socrates zei dat hij niets wist. Daarmee bedoelde hij niet dat hij de weg naar de markt niet wist. Daarmee bedoelde hij dat niets wist over de drijfveren van het menselijk gedrag, die hij samenvatte in de deugden: moed, maat, rechtvaardigheid en wijsheid.

In de socratische dialoog ga je op zoek naar de drijfveren van jouw eigen gedrag. Aan de hand van een concrete, herkenbare en onderzoekbare ervaring uit jouw eigen leven. Essentieel daarbij is focus. Het gesprek dient als een microscoop. Je onderwerpt samen met anderen één drijfveer aan de hand van één gebeurtenis uit je leven aan een nader onderzoek.

Stappen in de dialoog
1. Verken het onderwerp van gesprek. Formuleer er vragen over. Peil of en welke ervaringen deelnemers hebben met het onderwerp van gesprek.

2. Geef de deelnemers de gelegenheid een specifieke ervaring uit hun eigen leven met het onderwerp te selecteren en te formuleren. Welke vraag over het onderwerp past daarbij?

3. Inventariseer de verschillende ervaringen en selecteer er één voor verder onderzoek.

4. Verhelder de geselecteerde ervaring in de zin dat alle deelnemers zich een optimale feitelijke voorstelling kunnen maken van het gedrag en de overwegingen van de voorbeeldgever in het kernmoment in die ervaring; bijvoorbeeld aan de hand van de vragen: wat deed je toen, wat dacht je toen, en hoe ervoer je die situatie?

5. Alle andere deelnemers verplaatsen zich in de ervaring van de voorbeeldgever. Wat zou jij doen, denken en ervaren in die situatie en waarom? En wat is jouw antwoord op de onderzoeksvraag? En vooral, waarom is dat jouw antwoord?

6. De antwoorden van alle deelnemers en de achterliggende argumenten van die antwoorden worden achtereenvolgens onderzocht.

7. In welke zin spelen in dit (zelf-)onderzoek de kardinale deugden een rol? Maat heeft te maken met opgeven en loslaten: In niets te veel. Moed heeft te maken met het nemen van een hindernis, een drempel, je mond open doen etc. Rechtvaardigheid heeft te maken met ieder zijn/haar deel geven. Dat betekent zeker niet dat ieder evenveel krijgt; alleen wat een ieder toekomt. En Wijsheid heeft te maken met alles in zijn eigen waarde laten; alles bezien en bezien dat het goed is. Alle deelnemers onderzoeken en beantwoorden met welke deugd dit gesprek vooral te maken heeft; en vooral waarom?